İş ve Meslek Danışmanlığı / Tahsin Sınav

İş ve Meslek Danışmanlığı / Tahsin Sınav 
(21.01.2013) 
İşsizliğin yenilgiye uğratılmasında çaba gösterecek yeni bir yapılanma süreci oluşuyor. Türkiye İş Kurumu bünyesinde iş ve meslek danışmanlığı faaliyeti 2012 yılında başlatılmış bulunmaktadır...
 İşsizliğin yenilgiye uğratılmasında çaba gösterecek yeni bir yapılanma süreci oluşuyor. Türkiye İş Kurumu bünyesinde iş ve meslek danışmanlığı faaliyeti 2012 yılında başlatılmış bulunmaktadır. Bu önemli faaliyetin yasal temelleri de sürekli gelişiyor. Resmi Gazete'nin 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı nüshasında yayınlanan 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ilk maddesinde de bu konuda yapılan düzenleme dikkati çekmektedir. Sözkonusu birinci maddede, 25.6.2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu'na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
'İş ve meslek danışmanları
 
GEÇİCİ MADDE 3 – 27.6.2012 tarihi itibarıyla İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlardan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonunda istihdam edilebilmek için ilgili mevzuatında öngörülen koşullar ile Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde 10.7.2010 ve 11.7.2010 tarihlerinde yapılan sınavlara girmiş ve bu sınavlardan en az 70 puan almış olma koşulunu taşıyanlardan bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde yazılı olarak müracaat edenler, Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde boş bulunan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonlarına atanır.
 
11.6.2012 tarihli iş ve meslek danışmanı alım ilanına istinaden yapılan yerleştirme sonucuna göre istihdam edilen iş ve meslek danışmanlarından bu pozisyonlarda 1.11.2012 tarihi itibarıyla çalışmakta iken 2013 yılı için sözleşmeleri yenilenememiş olanlar ile askerlik ve doğum nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanların sözkonusu yerleştirme işlemleri ve atanmalarına ilişkin hakları saklıdır. Bunlardan askerlik ve doğum nedenleriyle görevlerinden ayrılanların yeniden istihdam edilmek üzere ilgili mevzuatında öngörülen süre içinde, sözleşmesi yenilenememiş olanların ise bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde başvurmaları hâlinde aynı pozisyon için ilgili mevzuatına göre sözleşme yapılır.'
 
Bu düzenlemenin başlığı, iş ve meslek danışmanlarıdır. Bu elemanlar, yeni bir 'iş ve meslek' yapısını da oluşturuyorlar. Ama işlevlerinin kendileri kadar işsizlerin de geleceğe bakışlarını olumlu hale dönüştürmede rol oynayacağını öngörmek abartma olmayacaktır. Meslekli bir toplum yapısı kurmak kadar, işsizlik oranını sıfıra yaklaştırma potansiyeli giderek güçlenen bir toplum yapısı oluşturabilmek de vazgeçilmeyecek bir hedeftir. Genç, dinamik, meslekli ve işe yerleşme kapasitesi yüksek bir faal nüfus, güçlü ekonominin en önemli kriterlerindendir şüphesiz. Tüm bireylerinin iş yapabilme kapasitesinden haberdar bir ekonominin önünü görmede daha başarılı olacağı kuşkusuz. Bu alanda eğitimli ve büyük bir ekibin, 4000 kişilik iş ve meslek danışmanının yetiştirilip görevlendirme sürecinin başlamış olması, ülkemizin ve gençliğimizin mutlu geleceği açısından sevindiricidir. Bu alanda görev alan ve alacak olanlara başarılar diliyorum.
 
Haberlere göre, Maliye Bakanlığı'nca Türkiye İş Kurumu'na önemli sayıda kadro tahsis ediliyor. Hükümet programında İş ve Meslek Danışmanı alımının 4000'e tamamlanması yer almaktadır. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından açıklanan bilgiye göre, Kuruma Maliye Bakanlığınca tahsis edilen sayıda atama yapılmasıyla İş ve Meslek Danışmanı sayısı, 4000'e tamamlanacaktır. Bu rakam da işsizliğe karşı donanım kazanmada önemli gücün oluşacağını göstermektedir.
 
Atama için Genel ve Özel Şartlar:
 
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 
 Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 
 Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı olarak istihdam edilecek pozisyon için fakülte veya yüksek okulların en az lisans programlarından mezun olmak,
 
 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde yapılan sınava girmiş ve en az 70 puan almış olmak,
 
 İŞKUR tarafından düzenlenen İş ve Meslek Danışmanlığı eğitimini tamamlamış olmak,
 
 İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,
 
Atanma Esnasında İstenilecek Belgeler
 
 KPSSP3 sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı ile diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,
 
 İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi,
 
 Kamuda görev yapmış ise buna dair hizmet belgesi,
 
 Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikle ilişiği bulunmadığına dair yazılı beyanı,
 
 4 adet vesikalık fotoğraf,
 
 Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,
 
 Görevini devamlı yapmasına sağlık yönünden engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyan.
 
Bu bilgileri fikir vermek için aktardım. Zaten alımlar sırasında bu bilgiler güncellenerek yayınlanmaktadır. Bireyimizin gelecek güvenini inşa edebilmek için önemli bir işleve sahip olacak olan iş ve meslek danışmanlarına başarılar dileyerek yazımı bitirmek istiyorum.
 
 
 
Kaynak: Yeni Şafak